Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti.

Jana Straková

 

Jednou z nedávno vydaných publikací, Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, je kniha Jany Strakové, která obsahuje zdroj informací o historickém vývoji mezinárodních výzkumů, jejich metodologii a zpracování získaných dat. mezinarodni-vyzkumy

Autorka se pouští do úvah nad oprávněnosti kritiky výzkumů a podrobněji  se zabývá jejich přínosem, případnými negativními vlivy a konsekvencemi, které
v některých případech mohou být více než poučné.

Neopomíjí však primární zaměření publikace, kterým je přispět ke zvýšení užitečnosti zapracování výsledků mezinárodních výzkumů do vzdělávání v České republice.

Tuto skutečnost podtrhuje svým přesvědčením o potřebě komplexního a důkladného poučení o historii mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání, jasně deklarovaných cílů a metodologických aspektů, bez kterých nelze docílit lepšího využití zdrojů.

Vzhledem k širokému rozsahu se jedná o první monografii, která komplexně pojednává
o mezinárodních výzkumech výsledků vzdělávání a výše uvedených aspektech.

První část knihy je věnována detailním informacím
o cílech výzkumu a jejich metodologii v uplynulých 20 letech, kterým se podrobněji věnuje druhá část knihy.  Čtenář je veden historií a může sledovat změny v názorech na mezinárodní komunity, změny v důrazu na sledování určitých oblastí zkoumaných dat. Kniha se přirozeně zabývá i testy. Testy v mezinárodních výzkumech jsou měřítkem, na kterém lze velmi dobře sledovat a definovat testované vědomosti
a dovednosti, včetně výkladu, proč jsou důležité a nakolik si je žáci osvojili.

Rozmanitost získávání a zpracování všech výše uvedených dat vedou k výsledkům, na základě kterých jsou posuzovány úspěchy vzdělávacích systémů a významný vliv mají i na obsah vzdělávání.

Kniha celkově shrnuje postoje z nejrůznějších zemí, včetně naší, a dává možnost nahlédnout a lépe pochopit nejrůznější kritiku v této oblasti.

 

ISBN: 978-80-7290-884-8

©Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2016

mojelogojee