Technologie na peďáku

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo se dobrým zvykem kritizovat pedagogické fakulty jaksi obecně za kdeco. Tu je to nedostatek praxe, jindy zase nepřipravenost absolventů inkludovat žáky s různými hendikepy. Jen velmi nerad, ale musím přilít oleje do ohně. Příprava budoucích učitelů je v oblasti vzdělávacích technologií taktéž naprosto nedostatečná!

Vývoj světa zcela zřetelně ukazuje, že vliv technologií na výukový proces již nelze bagatelizovat a myslet si, že dobrému pedagogovi prostě stačí, když své jinde získané odborné schopnosti v případě potřeby přenese i na využití technologií. Mylná je i hodně rozšířená představa, která vede mnoho odpůrců technologií k domnění, že nejlepší pro výchovu dětí je, když jsou do co nejvyššího věku od technologií zcela izolovány. Zde jsou důvody, proč toto tvrdím:

 1. Technologie ovlivňují svět.
  Týká se to skoro všech oborů lidské činnosti. Lidstvo se dostává do situace, kdy se bez technologií nikdo neobejde jak v osobním životě (komunikace, nákupy, přístup k informacím), tak v životě profesním. V blízké budoucnosti bude většina povolání závislá na schopnosti spolupracovat se stroji (počítači, mobilními zařízeními, roboty). Platí to i pro učitelskou profesi.

Autor videa: Emil Miler

2. Technologie ovlivňují myšlení lidí.
Díky technologiím člověk přichází do kontaktu se stále větším množstvím informací. Do dlouhodobé paměti se dostávají v útržkovité podobě a způsobují jakési zplošťování a zahlcování jejího obsahu. Není vůbec snadné nacházet souvislosti a budovat vlastní strukturu poznatků, v níž přicházející zpráva může být správně vyhodnocena a zařazena. Všichni si uvědomujeme, že nesprávné nadměrné používání technologií je značně rizikové, vyvolává závislosti a může vést až k demenci. Na druhou stranu člověk schopný přínosu technologií využít je prostě schopnější než ten, který to nedokáže. Všudypřítomnost technologií například dovoluje okamžitě zaplnit díru v paměti, nemůžeme-li si na něco vzpomenout. Lidský mozek se v důsledku využití technologií prostě restrukturalizuje. Každý učitel nutně potřebuje vědět, jak myslí žáci síťové generace, které má před sebou.

3. Technologie ovlivňují výukové cíle
Máme-li být schopni možností technologií maximálně využít, potřebujeme nové a stále se vyvíjející znalosti a dovednosti. Nebudu to detailně rozebírat, ale v zásadě se jedná o chápání role technologií při řešení problémů, do kterých se v různých životních situacích dostáváme. Naše právě realizovaná státní Strategie digitálního vzdělávání potřebné klíčové kompetence nazývá digitální gramotností a informačním myšlením. Budeme-li se snažit tuto Strategii skutečně naplnit, znamená to změnit nejen stávající rámcové vzdělávací programy, ale i Standard učitele použitý naším kariérním systémem.

4. Technologie ovlivňují vzdělávací prostředí.
Rychle se dostáváme do situace, v níž budeme určitým zařízením s přístupem do internetu vybaveni úplně všichni. Jako vychovatelé většinou značně nelibě sledujeme, co se svými přístroji naše děti dělají. Zde se uplatňuje hlavně napodobování toho, co vidí kolem sebe. Naším úkolem je ukázat, že technologie jim mohou pomoci v osobním růstu a dosažení životních cílů. Je to zvlášť důležité pro ty jedince, kteří jsou nějakým způsobem hendikepováni, protože výukové aktivity realizované prostřednictvím technologií umožňují mnohem snadnější individualizaci (personalizaci). Požadavky na nás pedagogy kladené, jsou o to náročnější, že se týkají osobního vzdělávacího prostředí žáků, které z velké části leží mimo školní zdi. Znamená to pokoušet se ovlivňovat proces neformálního a informálního učení.

Závěr je na první pohled docela jednoduchý. Jen učitel, který ví, jak vzdělávací technologie fungují a dokáže si jejich přínos či naopak negativní dopad na určitou výukovou situaci představit, může zodpovědně rozhodnout, že je případně vůbec nepoužije. Ale nemůže to dělat do nekonečna. Výukové cíle pro 21. století nelze bez technologií naplnit.

Bořivoj Brdička

KITTV

Učitelský spomocník

 

Fotografie fotobanka.pedak.cz

Úvodní článek nás vedl k zamyšlení a chuti ověřit si ho mezi studenty, jak to vidí oni?

Využíváte, či umíte si představit, jak byste využili, nové technologie při výuce?

Vzdělání v oblasti nových technologií u začínajících učitelů je podle Vás:

Bude podle Vás učitelské povolání v budoucnu závislé na technologii?

Ovlivňuje podle Vás technologie vzdělávací prostředí?

Jak podle Vás technologie vzdělávací prostředí? (rozklikněte pro odpovědi)
 1. Především v komunikaci.
 2. Pozitivním
 3. Oživuje výuku pro studenty.
 4. Rozptylování
 5. multitasking, nesoustředěnost na jeden problém
 6. Stejným jako ve všech jiných oblastech. Zrychluje komunikaci apod.
 7. výuka se dá díky novým technologiím dětem zpříjemnit a není tak monotónní a nudná
 8. Zatím si myslím, že vliv na výuku technologie nemají tak markantní. Využívání interaktivní tabule pro mě není nijak výrazný výstřelek techniky. Myslím si, že je daleko více způsobů, jak by šla výuka zpestřovat. Např. samotnou prací žáků, na to ale zpravidla školy nemají prostředky, a tak jsou žáci jen pasivními příjemci.
 9. Kvalita vzdělávání souvisí s technologiemi, stejně tak i možnosti zaujetí žáka. Jde o zpestření výuky a vyvolání zájmu u žáka, nehledě na možnost praktické ukázky.
 10. Kladným. Když se s tím umí zacházet.
 11. Negativním
 12. Posouvá ho zase o kousíček dále. Mrzí mě, že vymizí romantika a nostalgie tabule a křídy, ale technologie v mnohém pomůže a po spoustě práce a učení se novinkám, nám hodně ulehčí práci.
 13. Rychla dostupnost informacii, zbytocnost tradicneho ucenia naspamat, interaktivne ucenie
 14. Způsobem výuky, způsobem přemýšlení žáků / studentů apod.
 15. Je neoddělitelnou součástí života studenta a měly by tedy být i součástí výuky, aby jí udělali přístupnější
 16. Technologie se stále vyvíjí tudis i metody jak učit a otevírají se neustále nové metody a způsoby jak učit a pomocí moderní technologie
 17. interaktivní tabule urychlují a usnadňují práci, promítačky, atd. Posluchárny pro výuku jazyků.
 18. Bohužel bych spíše řekl, že špatně. Chybí mi ve výuce zdravá lidská komunikace bez elekroniky.
 19. Lenost
 20. Informace jsou snadněji dostupné, ale žáci je neumí sami správně zpracovat. Schopnost soustředění je také narušena
 21. ovlivňuje způsob myšlení žáků, pro ně je čím dál častěji například prostředí internetu srozumitelnější než prostředí knihovny
 22. Při výuce by se mělo využívat různých forem. Zpravidla využití IT ve výuce děti baví
 23. Zvysuji atraktivitu hodiny
 24. umožňuje studentům lepší obrázek díky dostupnosti
 25. Negativně, děti se nesoustředí
 26. Snadné hledání informací, v mém oboru je už rychle dohledatelné skoro všechno (D-ZSV). Problém je ověření jejich platnosti. K poslední otázce – Nejsem ani pro jednu z odpovědí, Tady je opravdu potřeba hledat střední cestu.
 27. Nabízí další možnosti.
 28. Špatně
 29. Škola kvůli internetu přišla o vzdělávací monopol a není jediným a ani nejlepším zdrojem informací. Otázkou co máte na mysli prostředím. Celý enviroment, jednu třídu, domov? Ať už je odpověď jakákoli, pak ano. Technologie dokáží výuku zjednodušit, urychlit, obohatit a nebo i překazit.
 30. Vytváření, sdílení a další práce s poznámkami dnes probíhá převážně online. To platí i u řešení úkolů, učení, vzájemné spolupráce a dalších činností spojených se vzdělávacím prostředím.
 31. Při správném používání pozitivně ovlivňuje žáky – zpestření výuky, motivace
 32. Více možností, zajímavější pro dnešní mládež.
 33. Tradiční způsoby výuky jsou neatraktivní v porovnání s moderními technologiemi.
 34. Nabízí velký potenciál, ale v současnosti často rozptyluje pozornost žáků.
 35. nové možnosti pro žáky i učitele
 36. nové technologie studenty zaujmou a projeví se to posléze i tak, že si z látky pamatují více informací
 37. Vtažení, zaujetím žáka.
 38. Je to pro žáky zajímavější.
 39. kladně
 40. Zpestřuje
 41. Negativně, není dobře, aby děti hleděly do monitorů stále častěji
 42. využití techniky (internet, prezentace) při výuce, elektronická evidence apod.
 43. Pro děti je nyní mnohem atraktivnější učit se a hledat informace pomocí moderních technologií, práce s Interaktivní tabulí a využívání techniky by proto mělo být samozřejmostí. Využívání starých těžkých učebnic bude studenty spíše obtěžovat a nebude to pro ně zajímavé
 44. Kladne – Rychlost sireni info, vice zdroju, pristup k informacim
 45. Např. při výuce jazyků je důležitý poslech, při kterém se využívají technologie.
 46. Dělá ho více atraktivním pro žáky.
 47. bez internetu se výuka ani učení nedá realizovat
 48. více možností, usnadnění práce,…
 49. Myslím, že neznalost technologií jde na učiteli poznat. Tím taky klesá u dětí jako hodnotný vyučující.
 50. Zhorší paměť
 51. možnosti edukace a možnosti získavaní informací žáku
 52. zvyšuje možnosti učitele zatraktivizovat výuku
 53. je všudypřítomná
 54. Vylepšuje a zpřístupňuje žákům
 55. Udržujícím krok s pohybem společnosti
 56. Umožňuje větší dostupnost materiálů (poslech, video)
 57. žáci se méně soustředí na vyučovací předmět, když pracuji na počítači
 58. Its more engaging for children. We can more easily approach them.
 59. vyšší atraktivita, vzbuzení zájmu u žáků, zjednodušení výkladu
 60. Vše je dostupné na internetu, absolutní nezájem se cokoliv učit
 61. Studenti jsou schopni si okamžitě ověřit, zda mluvíte pravdu nebo ne…
 62. Nevyužívají se téměř už vůbec obyčejné tabule. Vše je řešeno interaktivními panely + doplňujícími programy.
 63. Vše už se dělá přes techniku, už je to součástí našeho života.
 

Měl by učitel využít snadnější individualizaci (personalizaci) technologií a pracovat s ní na míru pro jednotlivé žáky?

Pro výchovu dětí je podle Vás lepší:

Dotazníku se zúčastnilo 138 respondentů – studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s různým oborovým zaměřením a pedagogickými pracovními úvazky, Dotazník byl otevřený v době mezi 28.12.2016 – 10.1.2017.

Jak to vidí naše redakce?

Budeme-li vycházet z našeho čistě orientačního dotazníku, můžeme říci, že většina začínajících učitelů (- studentů) technologií ve výuce podporuje a uvědomuje si její rostoucí roli.  Rozdělení skupin studentů, kteří technologie ve výuce používají, používat by chtěli, ale nemají o nich povědomí a skupiny, která o využívání nestojí, jsou téměř poměrné. Z těchto informací lze dovodit jedno, studenti mají zájem o použití technologií ve výuce, ale informace – vzdělání o nich chybí.

Vliv technologie v edukačním prostředí je zpravidla nezpochybnitelné, ať už je záměrné či nikoliv. Názory se v úmyslném formování žáka za pomoci technologie liší, což je dáno celou řadou faktorů (vzdělání v této oblasti, psychologie, sociologický původ, aj.). Nicméně současný trend a zvyšující se tlak směřující k našim učitelům vede spíše k zamyšlení, jak nejprve naše učitele dostatečně v této oblasti vzdělat a následně je nechat se rozhodnout se, nakolik budou ochotni a schopni možnosti technologií ve výuce využít vzhledem i k jejich přirozeně negativně ovlivňujícím prvkům.

Poslední část dotazníku jsme zaměřili na personalizaci v technologií (podklady pro žáky na míru) a otázku načasování zapojení technologie do života dítěte.
Otázka personalizace je bez technologií značně komplikovaná. Mít materiál uzpůsobený individuálně každému žáku je při představě jeho
tvorby, již samo o sobě vysilující, ačkoliv efektivita by byla prokazatelná. Je-li to v možnostech učitele měl by se o ní jednoznačně snažit, nebo alespoň rozřadit si studenty do skupin na základě podobnosti. Důležité je však říci, že je třeba sledovat současné trendy a novinky, neboť technologie i v této věci postupuje velice rychle a není již tak vzdálenou budoucností, že na základě dat vygenerovaných užíváním vlastního přístroje, můžeme očekávat nejen přizpůsobení vzhledu webových stránek dle našich preferencí, ale i výukových aplikací na základě předchozích výsledků žáků. Dokonce i aplikace umělé inteligence je stále menší utopií.

Od kdy je vhodné začít zapojovat technologické výdobytky do života dítěte je věcí polemiky. V současné době existují velmi silné protipóly, stejně jako i snaha o zlatou střední cestu, s naprostou jistotou však nelze prozatím určit ani přesný věk dítěte ani nejvhodnější časovou dotaci pro užívání technologie ve výchově. A záleží vždy především na rodičích, jak k této věci přistoupí. Avšak je třeba zdůraznit, že i v této oblasti by bylo vhodné posílit formu vzdělání rodičů, neboť názory jsou často zkreslené veřejnou mystifikací.

Eliška Kryčerová

mojelogo

Jak vidí technologii studenti ve světě?

 

Zdroj:

www.comptia.org

článek

old-school-textbooks-out-personalized-digital-learning